ឧបករណ៍ពណ៌សាមញ្ញសម្រាប់អ្នករចនាដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់បញ្ចូលរូបភាពនិងស្វែងរកពណ៌លេចធ្លោនៅក្នុងរូបភាពហើយបន្ទាប់មកផ្តល់ព័ត៌មានអំពីលេខកូដពណ៌នៃពណ៌លេចធ្លោនិងបង្កើតក្ដារលាយពីរូបភាពនោះ។ យើងប្រាកដថាឧបករណ៍នេះនឹងមានប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នករចនា។ ដើម្បីប្រើវាត្រូវប្រាកដថាវាយពាក្យ ៤ រឺច្រើនជាងនេះនៅក្នុងទំរង់ដែលបានផ្តល់អោយបន្ទាប់ពីអ្នកបញ្ចូលរូបភាពរួច។

Image Color Checker Tool
Enter image name : YOU MUST INSERT 4 WORDS TO SUBMIT


This colorful graphic image has 20 dominated colors, which include Dull Yellow, Delightful Dandelion, Red Chalk, Sambucus, Fuchsia Purple, Ouni Red, Plum Power, Siesta, Zingiber, Arathi Highlands, Purple Corallite, Oak Shaving, Petrified Oak, Quill Tip, Windsor, Olive Court, Tree Peony, Pansy Petal, Weathered Leather, Yves Klein Blue. You could use these beautiful color combinations for your design ideas.

Color data for :

ColorHexRGBName
#f0d860rgb (240, 216, 96)Dull Yellow
#f0f030rgb (240, 240, 48)Delightful Dandelion
#f07878rgb (240, 120, 120)Red Chalk
#181830rgb (24, 24, 48)Sambucus
#d83078rgb (216, 48, 120)Fuchsia Purple
#f07848rgb (240, 120, 72)Ouni Red
#786090rgb (120, 96, 144)Plum Power
#f0c0a8rgb (240, 192, 168)Siesta
#d8c018rgb (216, 192, 24)Zingiber
#90a848rgb (144, 168, 72)Arathi Highlands
#604890rgb (96, 72, 144)Purple Corallite
#f0d8c0rgb (240, 216, 192)Oak Shaving
#907860rgb (144, 120, 96)Petrified Oak
#303060rgb (48, 48, 96)Quill Tip
#483078rgb (72, 48, 120)Windsor
#606048rgb (96, 96, 72)Olive Court
#a83060rgb (168, 48, 96)Tree Peony
#604860rgb (96, 72, 96)Pansy Petal
#906048rgb (144, 96, 72)Weathered Leather
#000090rgb (0, 0, 144)Yves Klein Blue